Praktyczne metody analizy procesów biznesowych pod kątem outsourcingu

08/06/2018

TERMIN SZKOLENIA:  11 - 12 marca 2019 r.  Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Zarządzanie procesowe

 • Co to jest proces biznesowy?
 • Różnica pomiędzy procesowym a tradycyjnym modelem zarządzania
 • Typologia procesów biznesowych
 • Cykl zarządzania procesowego (identyfikacja wymagań klientów, identyfikacja procesów, wdrożenie zarządzania procesami, kierowanie procesami i ocena ich funkcjonalności, modelowanie procesów)
 • Procedura analizy procesowej organizacji
 • Definiowanie procesów
 • Mapowanie procesów. Jak to robić?
 • Mierzenie procesów. Czy wszystkie procesy można mierzyć?
 • Zalety podejścia procesowego.

2. Ćwiczenie praktyczne z zakresu definiowania, mapowania i mierzenia procesów

3. Obsługa procesów: outsourcing

 • Outsourcing-pojęcie
 • Jaki model outsourcingu wybrać i kiedy? Wewnętrzny (kapitałowy) czy zewnętrzny (kontraktowy)-wady, zalety.
 • Jakie cele można osiągnąć poprzez outsourcing funkcji lub usług?
 • Korzyści outsourcingu
 • Identyfikacja i rodzaje ryzyka outsourcingu

DZIEŃ 2

4. Jak przygotować proces do outsourcingu? (procedura)

 • Rola analizy strategicznej (jakie korzyści biznesowe może przynieść outsourcing procesu i czy jest on zgodny ze strategią firmy?)
 • Analiza operacyjna (metody oceny istotności procesu i skutków finansowych jego wydzielenia, identyfikacja i analiza ryzyka na poziomie operacyjnym outsourcingu)
 • Metody analizy rynku dostawców usług i kryteria wyboru dostawcy
 • Zasady negocjowania kontraktu na dostawę usług
 • Rola umowy na dostawę usług Co powinna zawierać umowa na dostawę usług? Istotne zapisy w umowie dotyczące:

o funkcjonowania kontraktu (zakres pracy, umowa o poziomie świadczenia usługi (SLA- Service Level Agreement,) Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicators )

  • audytu kontraktu, rozwiązań na wypadek zmian warunków biznesowych
 • możliwych zagrożeń w przyszłości
 • sposobu zakończenia kontraktu
 • okresu trwania kontraktu: Lepszy kontrakt krótko- czy długoterminowy?
 • Tranzycja procesu
 • Zarządzanie relacjami. Rola partnerstwa w kontraktach
 • Pułapki outsourcingu

5. Definiowanie parametrów decyzyjnych i kryteriów oceny z punktu widzenia zasadności wydzielenia danej funkcji, czy procesu do zewnętrznego operatora. Warsztaty praktyczne

 • Metody oceny stopnia istotności i złożoności danego procesu (wybrane przykłady).
 • Koszty obsługi danego procesu w modelu tradycyjnym przez funkcjonalny dział w strukturze przedsiębiorstwa. Matryca oceny
 • Analiza potencjalnych kosztów w modelu outsourcingu
 • Metody identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z outsourcingiem procesu, metody jego zmniejszenia. Budowanie schematu oceny ryzyka
 • Kosztowe wskaźniki oceny efektywności outsourcingu procesów Wskaźnikowa ocena opłacalności outsourcingu (wskaźniki zmiany kosztów, rentowności, analiza progu rentowności)
 • Kryteria rekomendacji outsourcingu, budowa i interpretacja wskaźnika rekomendacji

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • przedstawicieli firm planujących wdrożenie procesowego zarządzania organizacją
 • dyrektorów, kierowników firm rozważających outsourcing funkcji lub procesów
 • specjalistów odpowiedzialnych za analizę strategicznych rozwiązań biznesowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej istoty procesowego zarządzania i procedur outsourcingu
 • zdobycie umiejętności analizowania przygotowania poszczególnych etapów wydzielenia funkcji lub procesu ze struktury organizacji
 • uzyskanie umiejętności oceny efektywności outsourcingu w kategoriach kosztów i korzyści
 • zdobycie umiejętności identyfikacji ryzyka związanego z outsourcingiem
 • zdobycie umiejętności wyboru dostawcy usług, unikania błędów w wyborze dostawcy

Cena szkolenia: 1 700 zł netto +23 % VAT

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch w każdym dniu szkolenia.

Cena nie zawiera: noclegu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych.

Trener

Stanisław M. Szukalski- Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, specjalizuje się w teorii usług, teorii przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności "Kierowanie małą i średnią firmą" na kierunku Ekonomia, gdzie prowadzi wykłady z procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy, kreowania wizerunku, nowoczesnych metod zarządzania organizacjami. W ostatnich piętnastu latach zainteresowania naukowe koncentrowały się na rozwoju usług biznesowych, procesach outsourcingu usług, tworzeniu centrów usług wsparcia biznesowego. Opracował program nauczania, zorganizował i kierował studium podyplomowym: "Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)".

W 2016 roku opublikował książki: "Procedury budowy planów biznesowych" i "Outsourcing .Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. Dwadzieścia siedem lat doświadczenia, jako konsultant, od 1989 roku, właściciel firmy konsultingowej HAKON, autor ponad 250 projektów doradczych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów, planów marketingowych, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji, analiz sektorowych. Współpracował z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Gospodarki, pracował przy Programie Powszechnej Prywatyzacji. członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Stypendysta Fundacji Eberta (1989). Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN (od 2003 roku) . Ekspert Narodowego Centrum Nauki, autor wielu publikacji naukowych (www.szukalski.uni.lodz.pl).