OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Beatę Wentura - Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Wentura - Dudek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek z siedzibą w Szewcach przy ul. Rajskiej 34, 26-052 Nowiny, nr tel.: 605168075, adres e-mail: gama.szkolenia@mail.com

2. W GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 792 944 738 lub adresem e-mail: inspektor.gamaszkolenia@gmail.com

3. GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b "RODO");
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b "RODO" w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f "RODO")
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) "RODO");
  • Wewnętrznych celów administracyjnych - prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) "RODO").
  • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b "RODO");
  • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
  • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f "RODO").

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
d) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. W związku z przetwarzaniem przez GAMA Marketing Group Beata Wentura-Dudek, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 "RODO",
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 "RODO",
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 "RODO",
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 "RODO",
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 "RODO".

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) "RODO".

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów "RODO".

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konferencjach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy - zamówienia.