Rozliczanie projektów unijnych w praktyce

03/06/2019

TERMIN SZKOLENIA: 12-13 listopada 2019 r. Kraków

Program szkolenia:

"Rozliczanie projektów unijnych w praktyce. Kompleksowe warsztaty pozwalające uniknąć nieprawidłowości w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE"

Część I - Zobowiązania Beneficjenta w zakresie prawidłowego prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.

· Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zapisów Umowy o dofinansowanie projektu.

· Zgodność realizacji projektu w kontekście wytycznych programów operacyjnych (regionalnych programów operacyjnych) na lata 2014-2020.

· Obowiązek i sposób prowadzenia wydzielonej ewidencji księgowej projektu

  • Obowiązki monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z postępu realizacji projektu

· Obowiązek prowadzenia promocji projektu

· Wymóg archiwizacji i przechowywania dokumentacji projektu

· Wymóg utrzymania trwałości projektu (horyzont czasowy, definicje, analiza możliwości dokonywania zmian w projekcie, przykłady naruszeń w zakresie trwałości projektu)

· Pojęcie nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z środków UE

· Wytyczne programu operacyjnego/ regionalnego programu operacyjnego odnośnie kwalifikowalności wydatków.

· Ogólne zasady kwalifikowania wydatków

· Budżet projektu - wydatkikwalifikowane i niekwalifikowane

· Rodzaje wydatków /kosztów kwalifikowanych:

  • bezpośrednie i pośrednie koszty projektu,
  • koszty personelu projektu,
  • nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie) oraz środki trwałe zainstalowane na trwale w projekcie,
  • koszty związane z promocją i działaniami informacyjnymi

· Przygotowanie i sporządzenie Wniosku o płatność

· Rodzaje , sposób opisywania oraz gromadzenia dokumentów będących podstawą sporządzenia Wniosku o płatność

· Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność

· Terminy sporządzania Wniosków o płatność

· Charakterystyka oraz sposób obsługi systemu informatycznego służącego do składania Wniosków o płatność, weryfikacja wniosków o płatność w systemie SL 2014

· Wniosek o płatność pośrednią - omówienie pól rozliczeniowych i sprawozdawczych

· Ujęcie rozliczenia rzeczowo-finansowego projektu (wskaźniki produktu i rezultatu, efekt ekologiczny)

· Prezentacja Wniosku o płatność waz z dokumentami rozliczeniowymi - przykład

  • Typowe błędy w procesie rozliczenia Wniosków o płatność pośrednią - przykłady

Część II - Warsztaty (studium przypadku) w zakresie sporządzania i weryfikacji Wniosków o płatność w oparciu o przykładowe dokumenty projektu.

· Weryfikacja kwalifikowalności wydatków projektu na podstawie wybranych dowodów księgowych

· Weryfikacja poprawności sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej - Wniosek o płatność sporządzony na podstawie wybranych załączników

· Sporządzenie Wniosku o płatność na podstawie dokumentów rozliczających zadania projektu

· Weryfikacja wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, transz zaliczek na podstawie danych skumulowanych we Wniosku o płatność (przeprojektowanie budżetu projektu, planu płatności i planu finansowania projektu)

Część III - Dyskusja - sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Trener: Małgorzata Miernik