Zarządzanie finansami w projektach

09/09/2021

Termin szkolenia: 9-10 września - szkolenie w wersji online

SYSTEM RACHUNKOWOŚCI - WYMAGANIA, ZASADY, NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

 • Rachunkowość finansowa, a rachunkowość zarządcza
 • Wydzielony system rachunkowości finansowej i sprawozdawczości projektów - ścieżka audytu wewnętrznego
 • Obowiązki kierownika jednostki w związku z realizacją projektów
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości w zarządzaniu projektami

· NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ WYKORZYSTYWANE NA ETAPIE WYBORU PROJEKTÓW DO REALIZACJI - METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Pojęcie inwestycji kapitałowych
 • Koncepcja wartości pieniądza w czasie
 • Pomnażanie wartości pieniądza w czasie
 • Proces dyskontowania
 • Niedyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Długość okresu zwrotu
 • Dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Aktualna wartość netto - NPV
 • Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
 • Szacowanie strumieni pieniężnych netto w projektach inwestycyjnych
 • Inne wskaźniki finansowe pomocne przy ocenie projektów

· NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ WYKORZYSTYWANE NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTÓW - BUDŻETOWANIE W PROJEKTACH

 • Budżet i jego istota
 • Rodzaje budżetów
 • Zasady tworzenia budżetu projektu
 • Budowa budżetu projektu
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Plan finansowy projektu
 • Plan wystąpień o płatności

· SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTÓW

 • Bieżące i okresowe sprawozdania dotyczące informacji o postępach w realizacji projektów
 • Wnioski o płatność
 • Wniosek o płatność - zawartość merytoryczna
 • Zasady dokumentowania wydatków we wniosku o płatność
 • Wymagania stawiane dokumentom odzwierciedlającym wydatki

Korzyści dla Uczestnika szkolenia:

Wiedza zdobyta na szkoleniu, pozwoli Uczestnikom opanować wiedzę z zakresu zarządzania finansowego w projektach (np. projektach naukowo-badawczych, realizowanych przy współudziale różnych źródeł finansowania, w tym także z zaangażowaniem środków z funduszy unijnych). Uczestnik zdobędzie umiejętności dotyczące oceny i wyboru najkorzystniejszych pod kątem ekonomicznego zwrotu projektów do realizacji, sporządzania budżetu projektu, prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości projektu. Zastosowane ćwiczenia oraz symulacje obliczeniowe pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Zastosowane metody pracy:

Szkolenie obejmuje wykład z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych oraz ćwiczenia praktyczne.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie, lub poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania finansami w projektach
 • Nabycie umiejętności w zakresie sporządzania budżetów, sprawozdawczości projektów

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstw
 • Kadry działów finansowych
 • Pracowników działów analiz
 • Pozostałych osób zainteresowanych problematyką finansową przedsiębiorstwa

Trener: Małgorzata Miernik 

Cena szkolenia: 1 500 zł netto +23 % VAT